Avaluació

En aquesta pàgina trobareu els criteris d'avaluació d'un Treball de Fi de Grau. Els criteris estan definits a la rúbrica que hi ha en els fitxers que hi ha enllaçats a continuació. Tots dos tenen el mateix contingut:

  • Rúbrica en format LibreOffice (.ods), fitxer.
  • Rúbrica en format Excel (.xls), fitxer.

El fitxer conté tres fulls de càlcul numèric

  1. La primer fulla, anomenada tutor, avalua el treball de l'alumne al llarg de la realització del TFG.
  2. La segona fulla, anomenada memòria, avalua la memòria entregada per l'estudiant.
  3. La tercera fulla, anomenada presentació, avalua la presentació oral realitzada per l'estudiant.

El tutor/a del TFG és qui ha d'omplir la primera fulla d'aquesta rúbrica, mentre que la segona i tercera fulla s'omple pel tribunal encarregat d'avaluar el TFG.

Sobre la matrícula d'honor

El dia de la presentació el president del tribunal us comunicarà la nota numèrica del vostre treball. En cas que la nota sigui un excel·lent (superior a 9), el tribunal pot decidir també que podeu optar a la matrícula d'honor. Heu de tenir en compte que un tribunal no pot concedir-vos-la directament per motius legals. Per llei només es permet una matrícula d'honor per cada 20 alumnes, inclòs el "curs" de TFG. Per això, en cas que el tribunal decideixi que opteu a la matrícula us dirà que "opteu a la matrícula d'honor". Un cop hagin acabat totes les presentacions es decidirà en una reunió a quins alumnes (de entre tots que hi optaven) se'ls concedeix finalment la matrícula d'honor seguint els criteris legals.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License