Sistema de control d’un convertidor DCDC bidireccional per vehicle elèctric

Nom del tutor
Llorenç Servera

Temàtica del projecte
Models de control predictiu adaptatiu

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Aquesta proposta de TFG pretén aportar una nova tecnologia als vehicles elèctrics i reduir l'impacte mediambiental allargant la vida útil de les bateries.
L'objectiu del projecte és dissenyar, amb Matlab/simulink, un sistema de control basat en el model adaptatiu predictiu expert, per controlar un convertidor DCDC bidireccional.
Les tasques a fer són:
1. Estudi dels algoritmes de control PID, efectes dels diferents paràmetres (Kp, Ki, Kd) en la resposta i fer una comparativa amb els sistemes ADEX.
2. Analitzar i dissenyar un nou sistema de control predictiu adaptatiu.
3. El controlador s’implementarà finalment en una placa Arduino mega i es connectarà al bus CAN d’un vehicle.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License