EASY TOOL FOR FITTING POWER-LAW EXPONENTS TO EXPERIMENTAL DATA

Nom del tutor
Eduard Vives Santa-Eulalia

Temàtica del projecte
Anàlisi Estadística de dades experimentals

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Es tracta de desenvolupar una eina de fàcil ús per part de físics experimentals que permeti ajustar una distribucio tipus llei de potència a un conjunt de dades experimentals. L'ajust s'ha de fer pel mètode de màxima versemblança (ML) i ha de servir tant per dades contínues com discretes. Cal ajustar l'exponent en funció de dos llindars (superior i inferior) variables. Els algorismes, en algun cas, requereixen eines de minimització de càlcul numèric.

Bibliography

Observacions

L'eina ha de ser força independent d'altres programaris i fàcil d'emprar per part de no especialistes. Ha d'estar en anglés i ben documentada.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License