GUIA WEB PER A L’ÚS DE MEDICAMENTS EN INSUFICIÈNCIA RENAL: WEB SERVICE I DASHBOARD.

Nom del tutor
Laura Igual

Temàtica del projecte
Applicacions Web i Ciència de les Dades

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Antecedents del treball:

Aquest treball s’emmarca dins d’un projecte de transferència de coneixements entre la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i la Facultat de Farmàcia de la UB.

La feina realitzada fins ara en aquest projecte consisteix en el disseny i desenvolupament d'una aplicació web que permet consultar i gestionar el contingut d’una guia de consens per a l’ús de medicaments en el context d’insuficiència renal desenvolupada pel grup de Farmàcia. La web es troba publicada aquí: http://www.ub.edu/medicamentoseninsuficienciarenal/

Amb més detall, aquest lloc web permet als doctors, farmacèutics o estudiants que es registren consultar principis actius que podrien resultar desaconsellables per als pacients amb insuficiència renal, així com consultar les recomanacions sobre els mateixos. A més, els administradors de la web poden gestionar la base de dades de la Guia, eliminant, afegint i editant tota la informació sobre els principis actius, les recomanacions i els usuaris.

La web s’ha desenvolupat fent servir les llibreries PHP de Laravel i les llibreries JavaScript de AngularJS.

Objectius del treball:

En el treball que es proposa ara s’haurà de desenvolupar un RESTful web service i dissenyar l’API per a fer consultes a la base de dades de la Guia i obtenir dades que es retornaran en format json. L’objectiu final serà utilitzar aquestes dades per realitzar funcionalitats bàsiques de ciència de dades, per exemple estudiar quins són els principis actius més consultats de la Guia, mitjançant el desenvolupament d’un dashboard en Javascript. A més, aquest treball implicarà desenvolupar modificacions a la base de dades i web ja existents, així com tasques de millora.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License