Simulació multi-agent de distribució local d'energia

Nom del tutor
Maite Lopez Sanchez

Temàtica del projecte
Multi-agents

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Les energies renovables permeten plantejar escenaris de producció local d’energia. Aquesta energia pot ser consumida al mateix lloc de generació o podria ser distribuïda cap a consumidors propers. L’objectiu del projecte és fer una simulació d’un sistema de distribució (que anomenem “mercat”) d’energia entre agents amb perfils de producció i consum diferents. El propòsit és estudiar les característiques (xarxa de distribució, patrons de generació i consum, preus, etc.) que portarien a assolir una forma eficient de distribució.

Observacions

Es recomana haver fet l'assignatura d'Intel·ligència Artificial Distribuïda

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License