Disseny d'una aplicació mòbil per a l'estudi de la personalitat mitjançant lineogrames

Nom del tutor
Eloi Puertas, Teresa Moralí

Temàtica del projecte
Aplicacions Mòbils

Estudiant assignat

Descripció del projecte

L'aplicació mòbil que es vol dissenyar ha de permetre a un usuari traçar lineogrames sobre la pantalla tàctil d'una tauleta. A partir d'aquests lienogrames el software es capaç de generar un perfil de personalitat de l'usuari.
Es parteix d'un software ja fet en c++ que funciona sobre windows 10 amb una pantalla digital externa. L'objectiu del projecte es replicar el funcionament d'aquest software a un sistema que pugui funcionar sobre una tauleta Android. El projecte es farà com a TFG en empresa i serà retribuït

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License