Anàlisi de tècniques basades en competència en un sistema classificador basat en casos

Nom del tutor
Maria Salamó

Temàtica del projecte
Raonament basat en casos, classificadors

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Els sistemes recomanadors basats en casos són sistemes d'aprenentatge que necessiten una bona memòria de casos per funcionar correctament.

Hi ha un conjunt de tècniques per a mantenir la memòria de casos que s'anomenen competence enhacement.

En aquest treball s'implementaran i s'analitzaran diferents tècniques ja existens de la família competence enhancement.

La implementació es fa sobre una plataforma de Raonament Basat en Casos desenvolupada en llenguatge Java.

Observacions

Necessari tenir bons coneixements de Java

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License