_template

Nom del tutor
%%form_data{tutor}%%

Temàtica del projecte
%%form_data{tema}%%

Estudiant assignat
%%form_data{assignat}%%

Descripció del projecte
%%form_data{descripcio}%%

Observacions
%%form_data{observacions}%%

====

[[form]]
fields:
  tutor:
    label: Nom(s) del tutor/a
    type: text
    width: 60
  correu:
    label: Correu(s) electrònic(s) del tutor/a
    width: 60
    type: text
  comment_visible0:
    type: static
    value: Indica el Departament al qual el tutor(s) està adscrit
  dpt:
    label: Departament tutor/a
    width: 60
    type: text
    default: Matemàtica Aplicada i Anàlisi
  comment_visible1:
    type: static
    value: Indica l'àmbit en què s'emmarca el projecte, pex "Visió per ordinador", "Multiagents", etc.
  tema:
    label: Temàtica
    width: 60
  comment_visible2:
    type: static
    value: Indica el curs en què aquest projecte s'ofereix.
  comment_visible3:
    type: static
    value: Per descriure el projecte pots fer servir la sintaxi de la wiki, veure [*http://www.wikidot.com/doc:quick-reference referència].
  descripcio:
    label: Descripció breu del TFG
    type: wiki
    width: 60
    height: 10
  comment_visible4:
    type: static
    value: Comenta aquí si l'oferta té característiques o restriccions particulars.
  observacions:
    label: Observacions
    type: wiki
    width: 60
    height: 3
[[/form]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License