Memoria

La normativa recomana les següents característiques per a la memòria:

 • El format de la memòria serà: mida del paper, DIN A4; portada, d'acord amb el model que hi ha en el campus virtual de l'assignatura; lletra, de mida 11 o 12 punts.
 • No hi ha un límit específic per al treball. Es recomana però que el treball tingui al voltant de 50 pàgines (en el format especificat anteriorment).

La normativa proposa que l'estructura de la memòria segueixi aquests punts:

 1. Resum en anglès (entre 300 i 1200 paraules).
 2. Introducció i antecedents.
 3. Definició d'objectius i motivació del problema.
 4. Desenvolupament.
 5. Metodologia i resultats, si escau.
 6. Concordança de resultats i objectius, si escau.
 7. Conclusions.
 8. Bibliografia.
 9. Annexos, si escau.

En tot cas, parleu amb el vostre tutor per tal de definir amb precisió l'estructura de la vostra memòria.

El dipòsit de la memòria es fa electrònicament en el Campus Virtual en els terminis establerts en el calendari. La memòria es presentarà en format pdf, i el material addicional en format convenient.

Cal lliurar la cessió de drets de la memòria a la Secretaria de la Facultat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License